Рус

Спартакиада PUBG Mobile

Формат

Squad

Организатор

QCF

Призовой фонд

Место проведения

Онлайн

#
Команды
Kills PTS
Place PTS
Total PTS
1 KAP_APPAK 34 32 66
2 KHAN 17 28 45
3 KAP_SKZ_U 20 21 41
4 KAP_IVT 13 18 31
5 KAP_KATKO 10 17 27
6 KAP_TTK 8 13 21
7 KAP_TECHNOLOGY 6 13 19
8 KAP_ATOM_POWER 6 11 17
9 KAP_UGHKINKAI 8 8 16
10 KAP_Team INKAI 12 2 14
11 KAP_Baiken-U 9 5 14
12 KAP_Wolf Team 7 7 14
13 KAP_ORTALYQ 3 5 8
14 KAP_Semyzbay-U 5 2 7
15 KAP_RU-6_Top_Team 3 0 3
16 KAP_UE_AVENGERS 1 2 3
17 KAP_AKB team 2 0 2
18 KAP_Team_Zarechnoe 1 1 2
19 KAP_UMZ 1 0 1
20 KAP_KARATAU 0 0 0
21 KAP_Korganovskie 0 0 0
22 Kap_Kyzylkum 0 0 0
23 TEKKAP_URANENERGO 0 0 0
Матч 1
Kills PTS
Place PTS
Total PTS
Матч 2
Kills PTS
Place PTS
Total PTS
Матч 3
Kills PTS
Place PTS
Total PTS
10 15 25 13 15 28 11 2 13
5 10 15 6 6 12 6 12 18
5 1 6 10 10 20 5 10 15
8 8 16 1 2 3 4 8 12
0 1 1 3 1 4 7 15 22
1 0 1 3 12 15 4 1 5
2 12 14 4 1 5 0 0 0
4 6 10 2 4 6 0 1 1
3 0 3 5 8 13 0 0 0
2 1 3 4 0 4 6 1 7
7 1 8 0 0 0 2 4 6
1 0 1 4 1 5 2 6 8
2 4 6 0 1 1 1 0 1
5 2 7 0 0 0 0 0 0
2 0 2 1 0 1 0 0 0
1 1 2 0 1 1 0 0 0
1 0 1 0 0 0 1 0 1
0 0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 1 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0